Video giới thiệu công ty
Kết quả xổ số

Xem kết quả các ngày:

Xem kết quả theo đài:
Số lượt truy cập
4.png0.png9.png1.png1.png7.png
Hôm nay12
Hôm qua464
Tuần này476
Tháng này5899
Toàn bộ409117

Đang truy cập

9
lượt

 

Số ký hiệu

Ngày ký

Trích yếu và tải Văn bản

24/2019/TT-BTC

22/4/2019

Hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày

11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức

sử dụng xe ô tô

17/2019/QĐ-TTg

08/4/2019

Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động

thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp

đặc biệt theo quy định tại điều 26 luật đấu thầu

04/2019/NĐ-CP

11/01/2019

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

83/2018/TT-BTC

30/8/2018

Thông tư 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

59/2018/TT-BTC

16/7/2018

Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

32/2018/NĐ-CP

08/3/2018

Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 sửa đổi, bổ sung một

số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015

của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và

quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

91/2017/NĐ-CP

31/7/2017

Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

122/2017/NĐ-CP

13/11/2017

Nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 quy định một số nội dung 

đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với

doanh nghiệp kinh doanh xổ số, sở giao dịch chứng khoán và trung tâm

lưu ký chứng khoán Việt Nam

97/2017/TT-BTC

27/9/2017

Thông tư 97/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 hướng dẫn việc trích lập,

quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với trưởng ban kiểm soát,

kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn

điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016

của Chính phủ

94/2017/NĐ-CP

10/8/2017

Nghị định 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017 về hàng hoá, dịch vụ, địa bàn 

 

thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại

28/2017/TT-BTC

12/4/2017

Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều

của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số

147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ

quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

147/2016/TT-BTC

13/10/2016

Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

27/2016/TT-BLĐTBXH

01/9/2016

Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện

chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty

TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ

26/2016/TT-BLĐTBXH

01/9/2016

Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện

quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với ngưới lao động làm 

việc trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ

53/2016/NĐ-CP

13/6/2016

 Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

52/2016/NĐ-CP

13/6/2016

Nghị định 52/2016/NĐ-CP ban hành mới chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

 51/2016/NĐ-CP

 13/6/2016

Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHHMTV do Nhà nước (NN) nắm giữ 100% vốn điều lệ

61/2016/TT-BTC 

11/4/2016 

Thông tư 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 hướng dẫn thu, nộp và quản lý

khoán lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư

tại doanh nghiệp

 

58/2016/TT-BTC

29/03/2016

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì

hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng

vũ trang nhân dân, đơn vị công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính

trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội,

tổ chức xã hội – nghề nghiệp

 53/2016/TT-BTC

 21/3/2016

Thông tư 53/2016/TT-BTC sữa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

hướng dẫn chế độ Kế toán doanh nghiệp

04/2016/NĐ-CP

06/01/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 23/6/2009

của Chính phủ qy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

 

Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước

219/2015/TT-BTC

31/12/2015

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày

13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào

doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

115/2015/NĐ-CP

11/11/2015

Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật

bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

81/2015/NĐ-CP

18/9/2015

Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của

Doanh nghiệp Nhà nước

97/2015/NĐ-CP

19/10/2015

Nghị định 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại

doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100 %

vốn điều lệ

91/2015/NĐ-CP

13/10/2015

Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp

và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

129/2015/TT-BTC

24/8/2015

Thông tư 129/2015/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi

thành lập mới, tổ chức lại, giải thể Công ty TNHH MTV do  Nhà nước làm chủ sở hữu và Công ty TNHH MTV là công ty con của công ty TNHH MTV  do Nhà nước làm chủ sỡ hữu

32/2015/QĐ-TTg

04/8/2015

Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

597/STC-TCDN

21/4/2015

Thông báo kết quả giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2014

02/2015/TT-BKHĐT

16/4/2015

Hướng dẫn công bố thông tin công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu

162/2014/TT-BTC

06/11/2014

Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước

151/2014/TT-BTC

10/10/2014

Thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi,  bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

91/2014/NĐ-CP

01/10/2014

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi,  bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

51/2014/QĐ-TTg

15/9/2014

Quyết định 51/2014/QĐ-TTg về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

112/2014/TT-BTC

19/8/2014 

Thông tư 112/2014/TT-BTC ngày 19/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

63/2014/NĐ-CP

 

26/6/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

36/2014/QĐ-TTg

18/6/2014

Quyết định ban hành quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

78/2014/TT-BTC

18/6/2014

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

19/2014/NĐ-CP 14/03/2014

Nghị định 19/2014/NĐ-CP ngày 14/03/2014 ban hành điều lệ mẫu của công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu

15/NQ-CP

06/3/2014

Nghị quyết 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

01/2014/TT-BTTTT

20/02/2014

Thông tư 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/02/2014 quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

21/2014/TT-BTC

14/02/2014

Thông tư 21/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào Doanh nghiệp

05/2014/TT-BTC

06/01/2014 

Thông tư 05/2014/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ

01/2014/TT-BTC

02/01/2014

Thông tư 01/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

221/2013/TT-BTC 

 31/12/2013

Thông tư 221/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với kiểm soát viên và người đại diện vốn Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ

 220/2013/TT-BTC 

31/12/2013 

Thông tư 220/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

206/2013/NĐ-CP

09/12/2013

Nghị định 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ

43/2013/QH13

26/11/2013

Luật đấu thầu

 158/2013/TT-BTC

13/11/2013 

Thông tư 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước

141/2013/TT-BTC 

16/10/2013 

Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 hướng dẫn thi hành NĐ số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của CP quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT

18/2013/TT-BLĐTBXH

 09/9/2013

Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động trong công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu

19/2013/TT-BLĐTBXH

 09/9/2013

Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, KSV, TGĐ hoặc GĐ, P. TGĐ hoặc PGĐ, KT trưởng trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu

 

 

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP

98/2013/NĐ-CP

28/08/2013

Quy định v x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc kinh doanh bo him, kinh doanh x s

10/2013/TT-BXD

25/07/2013

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

78/2013/NĐ-CP

17/7/2013

Về minh bạch tài sản, thu nhập 

71/2013/NĐ-CP

11/07/2013

Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

35/2013/QĐ-TTg

07/06/2013

Ban hành quy chế hoạt động của kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

75/2013/TT-BTC

04/06/2013

Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

76/2013/TT-BTC

04/06/2013

Hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của hội đồng giám sát xổ số

61/2013/NĐ-CP

26/05/2013

Về việc ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước

51/2013/NĐ-CP

14/05/2013

Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

50/2013/NĐ-CP

14/05/2013

Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

49/2013/NĐ-CP

14/05/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương

 

Đi tới trang:  Đầu   Trước   1   2   3   4   5   Sau   Cuối

QUẢNG CÁO